//////

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT

Taki stan powoduje, że przy zwiększonym zapotrzebowaniu na sprzęt in­westycyjny występuje na rynku światowym pewne osłabienie walki konkurencyjnej i w rezultacie możliwe jest uzyskiwanie przez wszystkich eksporterów wyższych cen za wywożone ma­szyny. W okresie pogarszania się koniunktury, a więc i pewnego spadku popytu na maszyny, następuje wzrost konkurencji mię­dzy poszczególnymi partnerami na rynkach obcych i w„efekcie —: spadek cen na maszyny wywożone przez każdego z part­nerów. Tak więc.przy. względnie pełnym nasyceniu rynku świato­wego poszczególnymi rodzajami maszyn spadek koniunktury wyrazi się w obniżce ich cen zarówno względnej (poprzez obniżkę poszczególnych elementów kosztów), jak i bezwzględnej (wzrost konkurencji) i odwrotnie, poprawa koniunktury spo­woduje zarówno względny, jak i bezwzględny, wzrost ceny. ma­szyn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!