//////

WYŻSZE MARŻE

Marże wyższe są tradycyjnie przyznawane w obrocie towarami konsumpcji trwałej, niższe w obrotach towarami konsumpcji bieżącej, zwłaszcza spożywczymi.Dosyć istotny wpływ na wysokość marży ma dotychczasowa dystrybucja towaru danej firmy na rynku. Detalista, bez wzglę­du na to, czy jest to przedsiębiorstwo stanowiące własność jed­nej osoby, czy zrzeszenie sklepów wielobranżowych, nabywając towar do sprzedaży angażuje swój kapitał. Nieodłącznym ele­mentem jego działania jest oczywiście ryzyko. Jest ono stosun­kowo niewielkie przy sprzedaży towaru znanego, wiadoma jest bowiem wielkość popytu. Towar nowy może nie zostać sprze­dany w ogóle bądź będzie sprzedawany dłużej niż towar znany.

Leave a Reply

error: Content is protected !!