//////

W PRZYPADKU REWIZJI CENY

Eksporter nie musi w przypadku,rewizji ceny dokonanej na jego wniosek lub wniosek importera wykazywać wielkości po­szczególnych składników ceny, lecz może jedynie podać ich udział w cenie. Tak więc wzrost kosztów robocizny między mo­mentem, zawarcia umowy a momentem jej wykonania o pewną ilość jednostek pieniężnych zostanie obliczony w procentach w stosunku do poprzedniej ich wysokości i w ten sposób znaj­dzie swój wyraz w trakcie dokonywania rewizji ceny. Jeżeli np. eksporterem jest firma francuska i koszty robocizny, zare­jestrowane przez centralę związku zawodowego danej branży, wykazały wzrost między momentem zawarcia przez tę firmę kontraktu a momentem wykonania dostawy z 5 do 6 franków za godzinę, to ustali się, iż jest to wzrost 20%.

Leave a Reply

error: Content is protected !!