//////

TEORETYCZNE MOŻLIWOŚCI

Teoretycznie możliwe jest więc do zastosowania jedynie pewne rozwiązanie pośrednie polegające na dokonywaniu reasekuracji kredytów przyznawanych . przez eksporterów w zagranicznych instytutach ubezpieczenio­wych. Jednakże niemal oczywiste jest, że takiej reasekuracji nie . można będzie dokonać w instytucji państwowej w kraju kapita­listycznym, która zajmuje się ubezpieczeniami kredytów włas­nych eksporterów za granicą. Natomiast koszt ubezpieczenia w prywatnych przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych jestznacznie wyższy (swego czasu niektóre z nich zbankrutowały na skutek’ ubezpieczenia transakcji tego rodzaju). Ponoszenie przez eksportera socjalistycznego ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z ubezpieczenia za granicą (pośrednio) kredytu eksportowego musiałoby zostać uwzględnio­ne w cenie towahi. Jeżeli koszty ponoszone z tego tytułu są wyższe niż te, które ponosi eksporter kapitalistyczny— a cena kredytowa nie może być wyższa niż cena żądana przez kapita­listycznego konkurenta — koszty te muszą wpłynąć na pogor­szenie efektu ekonomicznego transakcji.

Leave a Reply

error: Content is protected !!