//////

TEORETYCZNA MOZLIWOŚĆ

Jeżeli więc nawet nie są one oznakowane marką powszechnie znaną, na­bywca skłonny będzie zapłacić za nie cenę wyższą niż za ma­szynę pochodzenia krajowego.Za wyższą ceną przemawia w tym przypadku jeszcze jeden argument, mianowicie ten, że istniejące zazwyczaj w takim kraju wysokie cła na tego rodzaju towary mają na celu umożli­wienie wyrównania różnic między kosztami produkcji w kraju importującym i w krajach eksportujących. W rezultacie sprze­daż na rynku obcym maszyn zagranicznych po cenach niższych, niż żądają producenci krajowi, będzie uważana za dumping.Teoretycznie można uważać, że istnieje pewien czynnik umo­żliwiający żądanie przez zagranicznego eksportera wyższych cen za maszyny nawet z kraju nie mającego długich tradycji w. dziedzinie uprzemysłowienia.

Leave a Reply

error: Content is protected !!