//////

SYTUACJA NOWEGO EKSPORTERA

Przy tej ocenie konkurencji przydatne są właśnie wspo­mniane już wyżej oferty konkurencyjne zebrane przez agenta na danym rynku.  Następny czynnik składający się na politykę cenową ekspor­tera maszyn na rynku obcym to ocena konkurencji krajowej, je­żeli taka konkurencja w. ogóle istnieje. Sytuacja nowego eks­portera, którego towaru nie cechuje znana i uznana nęi takim rynku marka, a o takim eksporterze mówimy głównie w niniej­szej pracy, mając na myśli eksportera polskiego, jest różna w kraju kapitalistycznym wysoko rozwiniętym, który sam pro­dukuje i eksportuje podobne maszyny i w kraju rozwijającym się pod względem gospodarczym i nie mającym odpowiedniego doświadczenia w produkcji danego rodzaju maszyn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!