//////

STRATA W OBROTACH

Kiedy, eksporter wywozi swoje maszyny: do -większej liczby krajów, może z kolei być. niekonkurencyjny z tego samego po­wodu na .innym rynku i wtedy celowe okazuje się — przy wykazaniu rzeczywistych kosztów frachtu w ofercie — obniże­nie ceny podstawowej, np. o .połowę różnicy kosztów frachtu ‚ istniejącej między nim a jego głównym konkurentem, w celu zachowania pozycji konkurencyjnej. Strata w obrotach z. jed­nym krajem równoważona: jest wtedy przez zysk dodatkowy osiągnięty w handlu z innym partnerem. Oczywiście, że prowa­dzenie takiej polityki; wymaga doskonałej znajomości rynku kraju importera i sytuacji konkurencyjnej na nim; co jest jed­nym z argumentów przemawiających zastosowaniem polityki koncentracji eksportu, gdy stosowanie jej jest możliwe z poda­nych wyżej względów.

Leave a Reply

error: Content is protected !!