//////

SPRZEDAŻ NA ZASADACH KREDYTOWYCH

Sprzedaż na zasadach. kredytowych eksporter uważa . za ostateczność, wtedy [bowiem do.wszystkich normalnych ry­zyk wynikających ze sprzedaży na rynku obcym dochodzi jesz­cze jeden istotny element — czas. Trudno jest wszak prze­widzieć, w jakiej sytuacji znajdzie się w ciągu kilku lat kontra­hent na rynku krajowym. Jeszcze trudniej ustalić, jaka będzie sytuacja zagranicznego partnera handlowego.Ten brak pewności związany z możliwościami zmian\o cha­rakterze państwowym, zarówno politycznych, jak i gospodar­czych, jak i zmian w sytuacji przedsiębiorstwa dokonującego zakupu, spowodowanych tymi zmianami państwowymi lub nie związanych z nimi (np. bankructwo firmy importującej ze względów konkurencyjnych) powoduje, że eksporter kapitali­styczny niechętnie sprzedaje.ha kredyt.

Leave a Reply

error: Content is protected !!