//////

SPRZEDAŻ ANONIMOWA

Sprzedaż ano­nimowa jest jednak w  pewnych przypadkach konieczna; a w obecnych warunkach obrotu zagranicznego najczęstsze są następujące przyczyny jej dokonywania: dyskryminacja towaru pochodzącego z danego kraju w kra­ju importera. Dyskryminacja może być zarówno oficjalna,, jak i    faktyczna.. Może więc być niejako wprowadzana przez pań­stwo albo przez nie tolerowana, a nawet popierana. Ma to cza­sem miejsce w niektórych państwach kapitalistycznych w od­niesieniu do towarów pochodzących z krajów socjalistycznych. W, tych warunkach dokonuje się czasem, sprzedaży pośredniej; Towar: eksportera z kraju socjalistycznego jest sprzedawany < eksporterowi ź kraju kapitalistycznego, który następnie reeks­portu je go do kraju trzeciego (stosującego dyskryminację) po odpowiednim oznakowaniu, jako własny; eksporter nie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!