//////

RYZYKO NIEOTRZYMANIA ZAPŁATY

Ryzyko nieotrzymania zapłaty za towar jest bowiem iden­tyczne bez względu na to, kto dokonuje sprzedaży. Jako kupiec eksporter ten bierze więc pod uwagę wszystkie czynniki składa­jące się na ryzyko nieotrzymania zapłaty za towar sprzedany na warunkach kredytowych. Sankcja, jaką ponosi w wyniku po­wzięcia nieprawidłowej decyzji, nie ma dlań. jednak na ogół charakteru ekonomicznego, w przeciwieństwie do kupca kapi­talistycznego. Jest on specyficznym kupcem, gdyż sprzedaje za granicą towar na rachunek i w imieniu gospodarki narodowej. W tej sytuacji tworzenie przez państwo mechanizmów mających gwarantować otrzymanie zapłaty za towar sprzedany na kredyt może mieć jedynie znaczenie formalne; każda strata netto jest . bowiem stratą netto państwa.

Leave a Reply

error: Content is protected !!