//////

RYZYKO EKSPORTERA

Jeżeli ustalono poprzednio, że udział robocizny w danej maszynie wynosił 50%, co równało się odpowiedniej części ceny (jej połowie)..— to obecnie podniesie się tę część ceny o 20%, co będzie równo­znaczne z jej globalnym wzrostem o 10%. Problem więc polega nie na tym, żeby w momencie ustalania danych kontraktowych podać, ile kilogramów poszczególnych surowców zostanie zuży­tych do produkcji danej maszyny, ile roboczogodzin itd., lecz na tym, żeby przyjąć określone proporcje tych składników kosz­tów.    Ryzyko eksportera polega na tym, czy faktyczny wzrost lub spadek cen (kosztów) poszczególnych składników ceny kontrak­towej będzie; zgodny z poniesionymi  przez niego kosztami. Wskazuje to na celowość ustalania przez eksportera tych wskaź- ‚ ników zgodnie z rzeczywistymi proporcjami.

Leave a Reply

error: Content is protected !!