//////

PRZYJĘTA STOPA PROCENTOWA

Chodzi teraz o to, jaka stopa procentowa zostanie przyjęta za podstawę  określenia wysokości ceny ofertowej. Istnieją tu cztery możli­wości przyjęcia stopy procentowej: 1) kraju sprzedawcy; 2) kraju nabywcy; 3) trzeciego kraju; 4) nie stosowanej.w żad­nym określonym kra ju. Eksporter z kraju kapitalistycznego wybiera spośród wymie­nionych możliwości pierwszą albo drugą. Przy czym najchętniej przyjąłby tę z nich, która jest wyższa. W” warunkach’obrotu z krajami rozwijającymi się pod względem gospodarczym jest to stopa procentowa stosowana w kraju słabo rozwiniętym. Po­nieważ, jak już ustaliliśmy, działa , w tym przypadku zasada konkurencji, eksporter, z kraju przemysłowego stosuje najczę­ściej do tego rodzaju transakcji stopę procentową obowiązującą (lub najczęściej stosowaną) w jego kraju

Leave a Reply

error: Content is protected !!