//////

PRZETARGOWE PRZEWIDYWANIA

Czasami, kiedy przetarg przewiduje . budowę większego obiektu (w tym przypadku mogą to być częściowo usługi a czę­ściowo wywóz towaru),-eksporter może nie mieć wpływu na ustalenie niektórych elementów ceny. Dotyczy to przede wszystkim kosztów: miejscowej robocizny,.materiałów naby­wanych na rynku wewnętrznym w kraju budowy, środków transportowych, wykorzystywanych na miejscu, kosztów nad­zoru itp. Te elementy ceny wymagają szczególnie troskliwych ‚badań. Konieczne staje się wtedy nie tylko ustalenie np. aktual­nych stawek robocizny, ale również możliwości ich zmian w cza­sie • wykonywania umowy, przy czym pewien wpływ na te stawki może mieć sam fakt prowadzenia danej budowy. Po­dobnie wygląda sprawa cen materiałów używanych do budowy itd. Jeżeli bierze się udział w .tego rodzaju przetargu, jedynie doskonała wcześniejsza znajomość.rynku importowego pozwala na złożenie oferty przetargowej we względnie krótkim czasie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!