//////

PROWIZJE

Ma to miejsce, gdy w ofercie prze­widuje się dostawę na warunkach cif lub według następnych kolejnych formuł zwiększających zakres obowiązków sprze­dawcy. Wysokość ubezpieczenia od normalnych ryzyk morskich nie przekracza z reguły l°/o wartości , towaru łącznie z kosztami frachtu i pozostałymi kosztami przewozu ładunku oraz przewi- ^ dywanym 10% zyskiem odbiorcy towaru. Ubezpieczenie’usta­lane jest w promille (%o). Prowizje. Następnym elementem cenotwórczym są prowizje (lub marże) pośrednich ogniw sprzedaży. Przy. obrocie maszy­nami i urządzeniami między dostawcę (eksportera zawodowego lub bezpośredniego) a odbiorcę (przeważnie inwestora) włącza „ się zazwyczaj, jedno ogniwo pośrednie, mianowicie’ agent.

Leave a Reply

error: Content is protected !!