//////

POLITYKA CENOWA

Podobnie jak to ma miejsce w dziedzinie obrotu towarami masowymi,’sprzedawanymi na rynku nieformalnym, eksporter maszyn będzie różnicował ich cenę nie tylko ze względu na koszt wytwarzania, różnice jakościowe w stosunku do produk­tów konkurencyjnych, koszt transportu, wskaźnik geograficzny itp. Czynnikiem różnicującym cenę maszyn na poszczególnych rynkach będzie również ocena eksportera w odniesieniu do po­zycji,-jaką on zajmuje lub powinien zająć na tym rynku w po­równaniu z pozycją zajmowaną przez jego konkurentów. O dwu takich elementach składających się na tę pozycję było już wy­żej. Są nimi koszty transportu i stawki celne.

Leave a Reply

error: Content is protected !!