//////

OFEROWANA CENA

Nie musi jednak obniżać jej o równowartość różnicy między wysokością cła pobieranego od jego towaru a wysokością cła pobieranego od towaru konkurencji. Może bowiem zakładać, że firmy konkurujące z nim wiedzą o sytuacji, w jakiej znaj­dują się poszczególni partnerzy, i starają się to wykorzystać żą­dając cen wyższych.Można więc uważać, iż podobnie jak w przypadku zróżnico­wania wynikającego z różnic w kosztach transportu najwłaściw­sze jest „wyjście na połowę drogi”. Jeżeli więc różnica wynosi np. lQ°/o ad valorem na niekorzyść danego eksportera, jego cena ofertowa powinna być niższa jedynie o 5’%. Prawdopodobnie jego konkurent zażąda bowiem ceny wyższej właśnie mniej więcej o te 5Vo, gdyż uzna, iż w ten sposób jest odpowiednio konkurencyjny w stosunku do swojego partnera, którego towar jest obłożony cłem o 10% wyższym od jego towaru.

Leave a Reply

error: Content is protected !!