//////

ODPOWIEDNIE WARUNKI

Mimo więc że sprzedają swoje maszyny zarówno na rynku wewnętrz­nym, jak i za granicą po cenach stosunkowo wysokich nie muszą chronić tej produkcji przed konkurencją zewnętrzną przez sto­sowanie wysokich barier celnych. W krajach rozwijających się pod względem gospodarczym cła importowe pobierane od maszyn i urządzeń są zróżnicowane. Przy braku wewnętrznej produkcji określonego rod.zaju ma­szyn i braku warunków do jej powstania (np. konieczność loko­wania w takiej produkcji bardzo dużych kapitałów, brak odpo­wiednich surowców itp.) cło na takie maszyny również może mieć jedynie statystyczny charakter. Jeżeli natomiast w kraju takim istnieją odpowiednie warunki do produkcji danych rodza­jów maszyn, stosuje się czrsto — w celu ułatwienia jej po­wstania — wysokie cła protekcyjne, w przypadku jej istnienia również wysokie cła ochronne.

Leave a Reply

error: Content is protected !!