//////

OBOWIĄZEK EKSPORTERA

Eksporter musi jednak przy ustalaniu ceny ofertowej brać pod uwagę wszystko to, o czym pisaliśmy wyżej.. Maszyna przez niego sprzedawana nie może więc być droższa od maszyn o ustalonych (dobrych) markach sprzedawanych przez jego konkurentów. Jeżeli więc płaci agentowi wyższą prowizję, niż płacą jego konkurenci, nie może tego uwzględ­niać w cenie eksportowanej przez siebie maszyny w taki sposób, żeby miało to wpływ niekorzystny na konkurencyjność jego towaru. Różnica między prowizją płaconą przez firmy konku­rencyjne agentom na danym rynku a prowizją płaconą przez nowego eksportera musi się kryć w obniżce ceny podstawowej faktycznie uzyskiwanej przez eksportera. Jest to jeszcze jeden czynnik składający się na to, co nazwaliśmy wyżej paradoksem cenowym odnoszącym się do nowego eksportera.

Leave a Reply

error: Content is protected !!