//////

NISKA CENA

Gdy cena jest bardzo niska, potencjalny nabywca jest  zawsze przekonany o gorszej jakości użytych do produkcji ma­szyny surowców lub niedbałym jej wykonaniu.Przy eksporcie do kraju kapitalistycznego rozwijającego się -gospodarczo, w którym wytwarza się podobne maszyny, cena -maszyny nowego eksportera zagranicznego nie może być tak-wysoka jak ceny podobnych maszyn wywożonych do tego kraju przez znane na świecie firmy. Z drugiej strony jednak nie może -być ona niższa od cen maszyn produkowanych przez firmę lub ‚firmy miejscowe. Wynika^to stąd, że kraj wywożący sprzęt    inwestycyjny jest zawsze uważany za bardziej uprzemysłowio­ny, co zresztą faktycznie ma miejsce. W związku z tym eksportowane przezeń maszyny powinny być lepsze od maszyn produ­kowanych w kraju słabo rozwiniętym gospodarczo.

Leave a Reply

error: Content is protected !!