//////

NIEPEWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Niepewność sprzedaży na rynku obcym powoduje, że ekspor­ter najchętniej zawiera z zagranicznymi klientami.kontrakty przewidujące zapłatę gotówką. Przy czym im mniej jest mu znany zagraniczny partner, tym bardziej zapłata ta jest uwa­runkowana (poczynając odpłatności na warunkach inkasa to­warowego — przy dobrej znajomości partnera zagranicznego, poprzez inkaso dokumentowe, akredytywę otwartą w banku importera i potwierdzaną przez bank eksportera aż do akredy­tywy otwartej w banku eksportera).  Ponieważ w dziedzinie obrotu maszynami i urządzeniami zakup w jednej firmie przez tego samego inwestora zagranicznego nie jest zazwyczaj często powtarzany, eksporter dąży bądź do uzyskania zapłaty na za­sadzie odpowiedniego uwarunkowania, bądź do przerzucenia ry­zyka na swojego agenta (gwarancja), któremu płaci za to do­datkową prowizję (del credere).

Leave a Reply

error: Content is protected !!