//////

NAJBLIŻSZY KONKURENT

Tym najbliższym konkurentem może być’eksporter z innego kraju, który sprzedaje na tym rynku ilość towaru bliską tej, którą zamierza sprzedawać nasz eksporter; towar’tej firmy-ma podobne cechy jakościowe i podobny wygląd ze­wnętrzny, podobnie też jest opakowany. Istotne .jest również, czy eksporter ten działa już na danym rynku od­powiednio długo, gdyż świadczy to w dużym stopniu .o jego po­zycji na tym rynku; Cena towaru nowego eksportera zostaje więc w przybliżeniu ustalona na podobnym poziomie (może być nieco wyższa lub nieco niższa). Nie może ona być dużo niższa z trzech względów. Po pierwsze — jak już ustaliliśmy wyżej — cena kojarzy się w psychice nabywcy z jakością towaru i w związku z tym działalność mająca na celu wejście do grupy drogich marek mogłaby być źle-widziana przez odbiorców.

Leave a Reply

error: Content is protected !!