//////

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY

Istnieje przy tym pewna możliwość zmiany wysokości oprocentowania spłacanego kredytu w trakcie dokonywania spłat. Jeżeli np. stopa procen­towa w. kraju eksportera (przemysłowym) jest w, momencie za­wierania transakcji kredytowej stosunkowo niska i eksporter obawia się, że może ona w przyszłości wzrosnąć, dąży on do ustalenia w kontrakcie warunku, który przewiduje taką możli­wość. Warunek taki uzależnia przeważnie zmiany w wysokości , oprocentowania kolejnych rat. spłacanego kredy tu od obowią­zującej w poszczególnych okresach wysokości stopy dyskonto­wej, z którą wysokość stopy procentowej jest-ściśle związana (stopa procentowa jest najczęściej wyższa o okołoi 1—5od stopy dyskontowej w krajach przemysłowych).

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!