//////

MNIEJSZE RYZYKO

Zmniejsza to jednak w niewiel­kim stopniu ryzyko, gdyż agent również działa na rynku obcym, a zaufanie do jego wypłacalności ma także pewne granice. Po­nieważ przechodzenie od bardziej do mniej uwarunkowanych form zapłaty gotówkowej wiąże się ze wzrostem ryzyka otrzymania zapłaty przez sprzedawcę, możemy je już traktować jako -formę ustępstw wynikających bądź z gorszej pozycji rynkowej jednego eksportera (tego, który godzi się na mniejsze uwarun­kowanie zapłaty), bądź,’przy równych warunkach, z pogarsza­nia się warunków sprzedaży danych maszyn (wzrost nasycenia rynku).

Leave a Reply

error: Content is protected !!