//////

ŁATWA INFORMACJA

Informacja taka jest względnie łatwa do osiągnięcia; zwłaszcza wtedy, gdy oferent posiada na danym rynku agenta, bądź stałego* który pośredniczy’ również przy innych transakcjach, bądź — co jest jeszcze korzystniejsze — agenta, który zajmuje się’jedynie sprawami przetargu.’ Agent taki może bez trudu dowiedzieć się, jakie firmy złożyły tzw. wadium przetargowe, stanowiące deklarację oferenta o przystą­pieniu do przetargu. Jednakże nawet brak informacji o założe­niu wadium pozwala takiemu agentowi ustalić z dużym praw- dopodobieństwem, jakie firmy zamierzają wziąć w nim’udział (znajomości w instytucjach bezpośrednio organizujących’prze­targ lub związanych z instytucją rozpisującą przetarg).

Leave a Reply

error: Content is protected !!