//////

KOSZTY BADAŃ

Koszty badań muszą być wliczone dó proponowanej ceny, a ich prowa­dzenie wiąże się z pewnym ryzykiem, bowiem przetarg może być wygrany tylko przez jednego oferenta.  Konieczność prowadzenia badań lub dokonywania przynaj­mniej wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu powo­duje, że często między momentem jego ogłoszenia a momentem otwarcia ofert ustala się dłuższy odstęp czasu. Innym istotnym czynnikiem mającym wpływ nai wysokość ceny ustalanej dla oferty przetargowej jest informacja o firmach, które zamierzają wziąć udział w przetargu .

Leave a Reply

error: Content is protected !!