//////

KONTYGENTOWANIE IMPORTU

Czynnikiem tym ma być kon­tyngentowanie importu maszyn przez niektóre kraje’rozwija­jące się. Eksporter z danego kraju znając wysokość kwot przy- .znanyćh poszczególnym konkurentom mógłby w.tej sytuacji czekać na wyczerpanie się kwot przyznanych innym partnerom zagranicznym i żądać odpowiednio wysokich cen za swoje maszyny. Mógłby więc w ten sposób realizować tzw. rentę kontyn­gentową. Jednakże w.tych warunkach kontyngentowanie im­portu nie powoduje tworzenia się renty kontyngentowej w prze­ciwieństwie do przypadku, kiedy kontyngentowaniu podlegają artykuły konsumpcyjne, co dosyć często występuje w .krajach wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym.

Leave a Reply

error: Content is protected !!