//////

DZIAŁANIE W SKALI LOKALNEJ

Jeżeli jednak tak nie jest; jeżeli więc towar eksportera odpowia­da takiemu standardowi, eksporter może po prostu nie dyspono­wać taką jego ilością (ze względów obiektywnych lub subiek­tywnych), która mogłaby zaspokoić popyt wywołany przez eks­portera na skutek odpowiedniej działalności rynkowej, prowa­dzonej na skalę narodowąŚwiadoma decyzja o prowadzeniu działalności handlowej na danym rynku na skalę lokalną spowodowana bywa głównie brakiem odpowiednich funduszy na oddziaływanie na cały ry­nek lub obawą przed przyjęciem odpowiedzialności za efekty działania w skali narodowej.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!