//////

CENA TOWARU

Stąd cena towaru sprzedawanego na kredyt powinna w sobie kryć większą różnicę niż ta, która wy­nika z przyjęcia do.kalkulacji określonej stopy procentowej. Występuje to faktycznie wówczas, gdy nasycenie rynku świato­wego danym rodzajem maszyn jest stosunkowo niewielkie lub kiedy sytuacja koniunkturalna (przy dużym nasyceniu rynku) jest dla eksporterów korzystna. W przeciwnym razie walka kon­kurencyjna prowadzi do obniżania cen, a sprzedaż kredytowa stanowi wtedy dalsze ustępstwo eksportera na rzecz importera. W rezultacie różnica między ceną gotówkową, która kryje w so­bie pewien zysk, a ceną kredytową wyrazi się jedynie w. wyso­kości stopy procentowej przyjętej dla spłaty kredytu.

Leave a Reply

error: Content is protected !!