//////

CENA GOTÓWKOWA

W warunkach przewagi popytu nad podażą w dziedzinie obrotu maszynami i urządzeniami eksporter może sprzedawać nawet stosunkowo drogie maszyny za gotówkę. Wzrost nasy­cenia rynku światowego poszczególnymi rodzajami maszyn i urządzeń zmusza go często do stwarzania warunków ułatwiającychJimporterowi’ ich zakup. W ten sposób-eksporter może osiągnąć taikże takich potencjalnych nabywców maszyn, którzy że Względu ńa’małe’możliwości kapitałowe nie nabyliby ich jeszcze w tym okresie. Nie mamy tu ha myśli sprzedaży w ra­mach kredytów państwowych, dla eksportera jest to bowiem sprzedaż gotówkowa.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!