//////

BEZPOŚREDNIA KONIUNKTURA

Bezpośrednio koniunktura nie zawsze znajduje odzwierciedle­nie w cenie maszyny. Zależy to od stopnia nasycenia rynku światowego danym rodzajem maszyn. W ciągu długiego okresu po wojnie tendencje koniunkturalne na świecie nie znajdowały swojego odzwierciedlenia w popycie na maszyny. W końcu lat pięćdziesiątych popyt ten zaczął ulegać zróżnicowaniu; zrównał się z podażą w szeregu rodzajów sprzętu transportowego, nie­których rodzajów sprzętu obrabiarkowego, silników spalino­wych, niektórych rodzajów silników elektrycznych itd. W la­tach sześćdziesiątych zrównanie popytu z podażą. nastąpiło w większości gałęzi produkcji maszynowej na świecie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!